Howa menziliň hyzmatlary

Laçyn myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolýan ekipažlar jem-de  ýolagçylar üçin Aşgabadyň Halkara howa menziliniň tranzit zolagynda ýerleşýän «Laçyn»  myhmanhanasy uçarlaryň işgärleri we ýolagçylar üçin ýörite myhman jaýynyň hyzmatlaryny  hüdürleýär.
Biziň myhmansöýer hem-de hoşniýetli toparymyz Siziň we Siziň myhmanlaryňyz bilen boljak duşuşyklara sabyrsyzlyk bilen garaşýar we ara uzak menzilleriň düşmegine garamazdan olaryň özlerini edil öýlerinde ýaly arkaýyn duýmaklary üçin  öz zähmetlerini gaýgyrmazlar.

Laçyn myhmanhanasy
Laçyn myhmanhanasy