HOWA MENZILINIŇ HYZMATLARY

Aşgabat Halkara howa menzili bu döwrebap, elýeterli, oňaýly menzildir

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan kamera Aşgabat Halkara howa...

Eneleriň we çagalaryň otagy

Eneleriň we çagalaryň otagy

Eneleriň we çagalaryň otagy körpejelere indeg etmegiň...

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň pasport gözegçiliginden...

Elektron enjamlara zarýad bermek

Elektron enjamlara zarýad bermek

Biz şu günki durmuşymyzy elektron enjamsyz göz...

El goşlaryny gaplamak we daşlamak

El goşlaryny gaplamak we daşlamak

El goşlaryny  gaplamak we daşlamak boýunça hyzmatlar...

Muzeý

Muzeý

Howa menziliň Awiasiýa muzeýine hoş geldiňiz! Aşgabat...

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolan ekipažlar hem-de...

Awtoulaglar üçin duralga

Awtoulaglar üçin duralga

Aşgabat Halkara hоwa menziline awtoulagly barmak has...

Saglyk hyzmatlary

Saglyk hyzmatlary

Saglyk hyzmatlarynyň otagy köpçülikleýin zolakda ýerleşýär.
Ol...

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar
Aşgabat Halkara howa menzilinde söwda etmek...

Biz Barada

Ashgabat-airport-about-slider-images

Täzelikler

Aşgabat halkara howa menzili awariýa...

2019-12-21

“Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012-2030-njy ýyllar üçin Milli  maksatnamasynda” raýat awiasiýasyny ösdürmek, ýolagçylara...

Doly...

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary 2020-nji ýyly...

2019-12-27

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen...

2019-12-31

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp...

Doly...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara...

2020-01-14

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň...

Doly...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly...

2020-01-20

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti»...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky...

2020-01-29

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli...

2020-02-05

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň...

Doly...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny...

2020-02-24

Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine,...

2020-03-08

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi...

2020-03-11

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlanýar. Milli Liderimiziň...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň...

2020-03-18

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystan Yslam Respublikasynyň...

2020-03-23

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň...

2020-03-27

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde doganlyk...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystanyň Prezidentiniň...

2020-04-02

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-04-07

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy...

Doly...

Türkmenistan şöhratly ahalteke bedewleriniň baýramyna...

2020-04-16

Türkmen bedewiniň milli baýramy barha ýakynlaşýar. Ýurdumyzda sergileri, maslahatlary, bäsleşikleri we at çapyşyklaryny...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş...

2020-04-22

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýran Yslam...

2020-04-29

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň...

Doly...

Türkmenistanda öndürilen azyk önümleri, harytlar...

2020-05-05

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp,...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75...

2020-05-09

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň...

2020-05-12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda...

Doly...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we...

2020-05-18

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň...

Doly...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

2020-05-24

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini, raýdaşlygy we hoşniýetliligi rowaçlandyrýan mukaddes Oraza...

Doly...

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX...

2020-05-25

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara serginiň...

Doly...

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna...

2020-05-25

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban uçurymlar!

Sizi uly joşguna we şatlykly pursatlara beslenýän...

Doly...
0
Kw kilometr
0
muşderi sagatda
0
ugurlar
0
ýylda geçirilýan ýük